ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  Yeni Üyeler için

  MİMARLIK MESLEĞİ UYGULAMA TÖRESİ

  Her mimar mesleki çalışmasının doğal bir sonucu olarak , toplumun gözünde mimarlık camiasının bir temsilcisidir. Bu nedenle bir mimarın mesleki çalışmaları esnasında uyması gereken umumi çalışma kurallarının yanısıra bazı törelere uygun hareket etmesi mimarlık camiasının itibarını sağlamak ve itibarı devam ettirmek bakımından zorunludur.

  Her mimar, yürürlükte bulunan, mimarlıkla ilgili her türlü bilgiye, Mimarlar Odası ile ilgili bütün kanun , tüzük ve yönetmeliklere, Mimarlar Odası Genel Kurulunca karara bağlanmış Oda kurallarına ve Mimarlar Odasının kararlarına uymak zorundadır.

   

  MİMARLIK MESLEĞİ DAVRANIŞ KURALLARI

  1.Mimar, ürettiği eserin, çevre kalitesini, ulusal ve ekonomik kaynakları ve kültürel mirası koruması ve geliştirilmesini sağlamalıdır.

  2.Mimar, görevini yerine getirmek ve inşaat kalitesini yükseltmek için, gerekli teknik donanıma sahip olmalıdır.

  3.Mimar, toplumun geneli ve binalarını kullananların mümkün olan büyük bölümünün çıkarlarını gözetmek için mimarlık ve çevre ile ilgili tartışmalara katılımı teşvik etmelidir.

  4.Mimar, onurlu , güvenilir, çalışkan ve bağımsız hareket etmelidir.

  5.Mimar, yalnızca akit koşullarına ya da kendi ülkesi ve/veya işin yapıldığı ülkede geçerli ve uygulanabilir ücret dağılımına dayalı hizmet ücretleri üzerinden çalışmalıdır. Sadece ücrete dayanan rekabeti kabul etmemelidir.

  6.Mimar, tarafsız davranmalı, indirim, komisyon veya bazı çevrelerin lehine hareket etmek için teşvik edici buna benzer yolları önermemeli veya kabul etmemelidir.

  7.Mimar, hizmet verdiği şahısların güvenine saygı duymalı ve gizlilik içeren konuları izinsiz açıklamamalıdır.

  8.Mimar, herhangi bir işi üstlenmeden önce, kapsam, sorumluluk,ücret, sorumluluklarda olası sınırlamalar ve sözleşmenin süresi gibi konuları iyi bir şekilde tanımlamalıdır.

  9.Mimar, performans düzeyini aşan işleri kabul etmemelidir.

  10.Mimar, işverenin yazılı izni olmadan hizmetlerini başka bir alt yükleniciye devretmemelidir

  11.Mimar, başka mimara zarar verecek şekilde hareket etmeye kalkışmamalıdır, bir işi üstlenme aşamasında daha önce başka bir mimarın bu işle bağlantısı olduğundan haberdar olması durumunda , işi almadan önce meslektaşını bilgilendirmelidir.

  12.Mimar, çıkar çatışmasına girmemeli, meslektaşları, diğer uzmanlar, müteahhitler ve ticari taraflar ile ilişkilerinde tarafsız olmalıdır.

  13.Mimar, daha önce Mimarlar Odası/Kurumu/Enstitüsü/Konseyi’nde ihraç edilmiş olan bir üye ile ortak çalışma yapmaktan kaçınmalıdır.

  14.Mimar, haksız eleştiri yapmamalı, başka bir mimarı veya onun ürününü halkın önünde kötülememelidir. Mimarlar arasındaki tartışmalar kendi çevrelerinde kalmalıdır. Bir meslektaşın eserinin eleştirisi gerekçeli ve bilgili bir tartışma ya da inceleme sınırları içinde kalmalıdır.


  MİMARIN ÖDEV VE HAKLARI

  1.Mimarlar Mimarlar Odası Yönetmeliklerine tabidir.

  2.Sözleşme ile mimar, işverenine görevlerini açıkça tarif ettirmekle yükümlüdür.

  3.Mimar işvereninin kendisinden istediği bilgileri, danışmanlığı, inşaat sırasında ve tasarım sürecinde bütün bilgisi ve deneyimi ile sunmakla yükümlüdür.

  4.Mimar işverenine karşı bir iş gizliliği ödevi ile bağlıdır.

  5.Mimar her cins reklamdan kendisini men eder.

  6.Genç meslektaşları çalıştırırken veya işi yönetirken mimar kendi deneyimini aktarır. Onlara mesleki eğitimlerini geliştirme olanağı sağlar.

  7.İşverenin izni ile uzman ve sanatçılarla işbirliği yapabilir. Bu durumda her birinin hak, ödev ve sorumluluklarını önceden ve mutabık kalarak tanımlar.

  8.Genelkural olarak mimar mesleğin bütün mensuplarını, uzmanlarını yönetir ve koordine eder. Buna yapının endüstrileşmesinde yer alanlar da dahildir.

  9.Mimar mesleğini kendi adına ve kendi şahsi sorumluluğu altında icra eder. Adını ödünç vermesi, devretmesi yasaktır.

  10.Mimar tarifelere göre alacağı ücret ve maaş dışında komisyon alamaz, üçüncü şahısların sağlayacağı avantajlardan yararlanamaz.


  MİMARLIK MESLEĞİ SORUMLULUKLARI

  1. GENEL SORUMLULUKLAR:

  1.1: Mimarlar, mesleklerinin uygulanması için geçerli olan alanlardaki mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek üzere çaba harcayacaktır.

  1.2: Mimarlar, sürekli olarak, estetik kusursuzluk ve mimarlık alanındaki eğitim, araştırma, yetiştirme ve meslek pratiği standartlarının yükseltilmesine çalışacaktır.

  1.3: Mimarlar, mümkün olduğu ölçüde, ilgili sanatları destekleyecek ve yapı endüstrilerinin bilgi birikimi ve yeterliliğine katkıda bulunacaktır.

  1.4: Mimarlar kendi bürolarında, izleme ve değerlendirme usullerini de içeren uygun ve etkin süreçlerin yerleştirilmesi ve işlerini etkin bir şekilde yürütebilmelerini olanaklı kılacak yeterli sayıda kalifiye ve denetlenen eleman bulunmasını sağlıyacaktır.

  1.5: Bir işin, mimar adına onun bir elemanı veya mimarın doğrudan denetimi altında çalışan başka herhangi bir kişi tarafından yürütülmesi durumunda, mimar bu kişinin söz konusu işi yapabilmek için yeterli yetkinliğe sahip olmasından ve, eğer gerekiyorsa, uygun şekilde denetlenmesinden sorumludur.


  2. TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLAR:

  2.1: Mimarlar, bünyesinde mimarlık ürünü yarattıkları toplulukların değerler sistemine ve doğal ve kültürel mirasına karşı saygılı , ve bunların korunmasında yardımcı olacaktır. Mimarlar, çevrenin ve bu çevre içindeki yaşam ve yaşam ortamı kalitesinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi yönünde çaba gösterecek ve yaptıkları işin, bu işin verdiği ürünleri kullanması veya bunların varlığından yararlanması beklenebilecek herkesin en geniş anlamdaki çıkarları üzerindeki etkilerini tam olarak gözetecektir.

  2.2: Mimarlar, kendilerini veya mesleki hizmetlerini hiç bir zaman doğruluktan uzak, yanıltıcı veya aldatıcı bir şekilde sunmayacak ve tanıtmayacak.

  2.3: Bir mimarlık firması kendisini yanıltıcı bir şekilde tanıtmayacaktır.

  2.4: Mimarlar, mesleki faaliyetlerini yürütürken yasalara uyacaktır.

  2.5: Mimarlar, mesleki hizmet verdikleri veya böyle bir hizmeti vermeyi amaçladıkları ülkelerin ve yönetim birimlerinin yürürlükteki yasalarına ve etik davranış kurallarına uyacaktır.

  2.6: Mimarlar, uygun olduğu oranda, vatandaşlar ve meslek adamları olarak toplumsal faaliyetlere katılacak ve mimarlıkla ilgili konularda toplumun bilinçlendirilmesine destek verecektir.


  3. İŞVERENE KARŞI SORUMLULUKLAR:

  3.1: Mimarlar, meslekleri ile ilgili bir işi, ancak işin gerektirdiği yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olduklarından ve işverene verecekleri her türlü taahhütü yerine getirmeleri için gerekli finansal ve teknik kaynağın sağlanacağından emin oldukları zaman üstlenecektir.

  3.2: Mimarlar meslekleri ile ilgili işlerini gerekli beceri, dikkat özenle yürütecektir.

  3.3: Mimarlar meslekleri ile ilgili işlerini gereksiz gecikmelere yol açmadan ve kendi kontrollarında olduğu kadarı ile, üzerinde anlaşılmış makul bir süre içinde yürütecektir.

  3.4: Mimarlar, işverene onun adına yaptıkları işlerin ilerleme durumu ve işin niteliğini veya maliyetini etkileyecek hususlar hakkında sürekli bilgi verecektir.

  3.5: Mimarlar, kendileri tarafından işverene verilen bağımsız görüşlerden sorumlu olacak, ve mesleki bir hizmeti ancak, kendileri ve danışman olarak tutabilecekleri kişiler söz konusu alanlarda eğitim, yetişme veya deneyim yolu ile yeterli kılınmışsa üstlenecektir.

  3.6: Mimarlar, ilgili taraflar başta aşağıda belirtilen hususlar olmak üzere, bu görevlendirmeye ilişkin açık ve yazılı bir anlaşmaya varmadan, meslekleri ile ilgili herhangi bir iş üstlenmeyecektir.

  ·İşin Kapsamı;

  ·Sorumlulukların dağılımı;

  ·Sorumluluklara ilişkin herhangi bir kısıtlama;

  ·Ücret veya ücretin hesaplanma yöntemi;

  ·İlişkinin sona erdirilmesine ilişkin hükümler

  3.7: Mimarlara yapılacak ödemeler sadece görevlendirilmeleri ya da işe alınmalarına ilişkin yazılı sözleşmede belirtilen ücretler ve primler olacaktır.

  3.8: Mimarlar bir işi alabilmek için herhangi bir özendirici teklifte bulunmayacaktır.

  3.9: Mimarlar müşterilerinin işlerinin mahremiyetine saygı gösterecektir ve gizli bilgileri, müşterinin veya örneğin açıklama yapılmasının mahkeme kararı ile talep edilmesi durumunda olduğu gibi, başka bir yetkili merciin önceden izni olmadan açıklamamaları gerekir.

  3.10: Mimarlar, işverenlerine, mal sahiplerine veya yüklenicilere bilgileri dahilinde olan ve bir çıkar çatışması yaratabilecek önemli durumları bildirecek ve bu çelişkinin söz konusu kişilerin yasal haklarını zedelememesini veya mimarın başkaları tarafından üstlenilen işler konusunda tarafsız olarak değerlendirme yapabilme görevini engellememesini sağlayacaktır.


  4. MESLEĞE KARŞI SORUMLULUKLAR:

  4.1: Mimarlar mesleki faaliyetlerini dürüstce ve hakca yürütecektir.

  4.2: Bir mimar, adı mimarların kayıt listesinden kendi isteği dışındaki nedenlerle çıkartılan veya varlığı kabul edilmiş bir mimarlık örgütü üyeliğinden atılmış olan uygunsuz kişilerle ortaklık kurmayacak veya böyle biri ile ortak-yönetici konumunda olmayacaktır.

  4.3: Mimarlar, eylemleri ile, mesleğin saygınlık ve dürüstlüğünü sergilemek konusunda çaba gösterecek ve , herhangi bir eylem veya davranışın birlikte veya kendisi için çalıştıkları kişilerin güvenini sarsmasına olanak vermemesi ve mimarlarla işi olan halkın yanıltılmaya, sahtekarlığa ve aldatılmaya karşı korunabilmesi için, kendi temsilcileri ve çalışanlarının da davranışlarını bu standarda uyarlamalarını sağlayacaktır.

  4.4: Mimarlar, ellerinden geldiğince, mimarlık alanındaki bilgi, kültür ve eğitimin gelişmesine katkıda bulunacaktır.


  5. MESLEKTAŞLARA KARŞI SORUMLULUKLAR:

  5.1: Mimarlar, ırk, din, özgürlük, medeni hal veya cinsiyet ayırmcılığı yapmayacaktır.

  5.2: Mimarlar, kendisi tarafından kesin olarak yetkilendirilmedikleri sürece, başka bir mimarın fikir eserlerini kullanmayacak veya fikirlerinden haksız bir şekilde yararlanmayacaktır.

  5.3: Mimarlar, bağımsız danışma olarak hizmet verirken, kendilerinden istenmeden ücret teklifi yapmayacaktır. İşverenin ve toplumun mimarın sorumsuzca sınacağı eksik bir hizmetten korunabilmesi ve mimarın alınacak ücret karşılığında verilecek hizmetin niteliğini ve kapsamını açıkca tanımlayan bir ücret teklifi hazırlayabilmesi için, projenin niteliği ve kapsamı hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekir.

  5.4 : İşverenin ve toplumun mimarın sorumsuzca sunacağı eksik bir hizmetten korunabilmesi için, mimarlar, bağımsız danışman olarak hizmet sunmak üzere yaptıkları ücret tekliflerinde, aynı hizmet için başka bir mimar tarafından önerilen ücret teklifine göre değişiklik yapmayacaktır.

  5.5: Mimarlar başka bir mimarın görevini elinden almaya girişmeyecektir

  5.6: Mimarlar UIA veya kendi üye kesimleri tarafından uygun görülmediği ilan edilen hiç bir mimarlık yarışmasına katılmayacaktır.

  5.7: Mimarlar bir yarışmada jüri üyeliği yaptıktan sonra o işle ilgili hiçbir görev üstlenmeyecektir.

  5.8: Mimarlar başka bir mimarın çalışmalarını kötü niyetle veya haksız bir şekilde eleştirmeyecek veya bu çalışmaları gözden düşürmeye kalkışmayacaktır.

  5.9: Mimarlar kendilerine bir proje veya herhangi bir başka mesleki hizmet teklifi ile gelindiği zaman, başka bir mimarın halen aynı müşteri ile söz konusu iş veya mesleki hizmetle ilgili bir anlaşması olduğunu biliyorsa veya bu ilişkiyi makul bir irdeleme ile kesin olarak öğrenebiliyorsa, diğer mimarı durumdan haberdar edecektir.

  5.10: Mimarlar, başka bir mimarın yaptığı bir iş konusunda görüş vermek üzere görevlendirildikleri zaman, bu davranış ilerde açılacak veya devam etmekte olan bir hukuk davasına açıkça zarar vermediği sürece, diğer mimarı durumdan haberdar edecektir.

  5.11: Mimarlar ortakları ve çalışanları için uygun bir çalışma ortamı sağlayacak, emeklerinin karşılığını adil bir şekilde verecek ve mesleki gelişmelerini olanaklı kılacaktır.

  5.12: Mimarlar, kişisel ve mesleki maddi durumlarının yasal bir şekilde ve özenle yönetilmesini sağlayacaktır.

  5.13: Mimarlar mesleki ünlerini kendileri tarafından sunulan hizmet ve gösterdikleri performans üzerine inşaa edecek diğer kişilerin yaptıkları mesleki çalışmaları görmezden gelmeyecek ve bunlara gerekli değeri verecektir.