ktmmo-mo ktmmobktmmob
  http://bit.ly/2D2km47

  MİMARCA DERGİSİ ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

   

   

   

   

  MARCA DERGİSİ ESER DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

   

  MİMARCA Hakkında:

              KTMMOB Mimarlar Odası yayını MİMARCA dergisi, Kıbrıs’ta mimarlık ve kentleşmeyi ilgilendiren gündemi 1989 yılından itibaren takip ederek hem kuramsal hem de meslek pratiğindeki tartışmalara katkı koymayı hedeflemiştir. Akademisyen, araştırmacı ve tasarımcıların öncülüğünde bir mimarlık dergisi olmakla birlikte mimarlık alanında farklı düzey ve mecralarda yer alan tüm aktörlerin birikimine de kapısını açık tutan ve onların da aktif katılımını önemseyen MİMARCA, eleştirel bakışın kendini hissettirdiği, mimarlık yazını alanında düşünsel bir çabaya sahip herkese açık bir platformdur.

              Yılda iki kez okurları ile buluşan MİMARCA, süreli bir yayın olarak önceden belirlenen ve duyurulan tema çerçevesindeki dosya yanında, gündemi de takip etmek amacı ile her sayı içinde dosya dışı yazılara da yer vermektedir.

              MİMARCA dergisi, 1991 yılından yayımlanan 27. sayısından itibaren tüm sayıların içerikleri, http://www.mimarlarodasi.org/tr/mimarlar-odasi-yayinlari/mimarca-dergisi/ adresinden izlenebilmektedir. Dergi yayımlandıktan sonra yeni sayı web sitesinden ücretsiz indirilebilmektedir.

   

  Değerlendirmenin Yapılış Biçimi:

              Yayımlanmak üzere gönderilen eserler, önce yayın kurulunca görevlendirilen kişiler tarafından incelenir ve uygun görülenler daha sonra yayın kurulu tarafından değerlendirilir. Bu inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, eserlerde düzeltme istenebilir.

              Yazarlara, ilan edilen süre içerisinde eserinin kabul veya düzeltme/ret cevabı aldığı bildirilir. Kabul alan eser, sıradaki sayıda basım sürecine girer. O sayıda yayımlanmaya uygun görülmeyen eser reddedilebilir veya başka bir sayıda yayımlanmak üzere tutulabilir.

   

              Kabul edilen eserler için önerilen düzeltme ve değişiklikler, eser sahibine iletilip onay alındıktan sonra eser sahibi tarafından yapılır ve son şekliyle tekrar yayın kurulu tarafından incelenerek eser yayımlanır. Eser sahipleri, istenilen düzeltmeleri yayın kurulunun belirlediği son teslim tarihine kadar yapıp göndermekle yükümlüdür. Eserin teslim edildiği hâli, eser sahibinin kontrolünden geçip yayımlanmaya hazır olduğu son hâli olarak kabul edilir. 

   

  Dergiye Kabul Alacak Eserler İçin Kriterler:

              Gönderilecek yazılar ve görseller dijital formatta, e-posta yolu ile kabul edilir. Yayın kuruluna gönderilen yazılar, yazar isimleri kapalı olarak değerlendirilir. Dolayısı ile yazar bilgilerini içeren kapak sayfası, yazıdan ayrı olarak kaydedilerek teslim edilmelidir.

              Dergiye gönderilen eserlerde (makale, çizim, poster, fotoğraf, proje vb.), daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması koşulu aranmaktadır. Metin olarak, özgün akademik ve bilimsel içerikli makalelerin yanı sıra forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa inceleme ve eleştiri yazıları ile ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazıları, Kıbrıs mimarlığına önemli katkı koymuş mimarlarla söyleşiler, uluslararası alanda ödül almış önemli mimar ve projelerin tanıtımının yanı sıra disiplin ötesi yazılara da düzenli olarak yer verilmektedir.

              Ayrıca, gönderilecek yazıların kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması; araştırma projesi, yüksek lisans, veya doktora çalışması temelinde oluşturulmuş yazılar yayımlanması için engel değildir. Yazılar, daha önce bir toplantıda/sempozyumda tebliğ edilmiş ise, toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir. Eğer tezden üretilmişse, tezin adı, üniversite-fakülte adı ve tezin teslim tarihi belirtilmelidir.

  Yabancı dillerden Türkçe’ye çevrilen makaleler, yazarının kendisi olmaması halinde kabul edilmez.

              Kabul edilen eserlerin tüm yayın hakları MİMARCA dergisine aittir. Dergide yayımlanan eserlerin bilimsel, içeriksel, dilsel ve hukuki tüm sorumluluğu eser sahiplerine aittir; MİMARCA dergisi sorumluluk kabul etmez.

             

              Dergiye gönderilen her türlü eserin MİMARCA dergisi kurallarına göre düzenlenmiş olması gerekir. Eser teslim şartları ve kuralları aşağıdaki gibidir.

   

   

  ESER TESLİM KURALLARI

   

  Yazarın Teslim Edeceği Dosyalar: Bir yazar, toplamda 6 dosya teslim etmelidir:

   

  1. KAPAK SAYFASI
  2. TÜRKÇE ANABAŞLIK + ÖZ + ANAHTAR KELİMELER
  3. TITLE OF PAPER + ABSTRACT + KEYWORDS
  4. METİN
  5. GÖRSEL MALZEMELER
  6. TELİF HAKKI VE ETİK SORUMLULUK BEYANI FORMU

       

  Dosya No 1: Kapak Sayfası

   

  Gönderim Tarihi:

  MİMARCA XX'te yayımlanmak üzere

        METİN BAŞLIĞI

   

  Yazarın;

  Unvanı/ Adı/ Soyadı:

  Görevli Olduğu Kurum (Üniversite/ Fakülte/ Bölüm):

  Kurumdaki Pozisyonu:

  E-posta Adresi:

  Telefon Numarası:

  Açık Adresi:

   

  Eser sahibinin kişisel bilgileri, dosya teslim edilirken eksiksiz verilmelidir. Fakat yazarın isteği doğrultusundaki bilgiler, metnin sonuna eklenecektir.

   

       

  Dosya No 2: Türkçe Ana Başlık + Öz + Anahtar Kelimeler

   

                                                              METİN BAŞLIĞI                                                           

   

  ÖZ

  (Başlıklar 12 punto, kalın metin, Times New Roman, hepsi büyük harf)

   

  150-200 kelimelik Türkçe öz istenmektedir. Times New Roman karakteriyle, 12 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Çalışmanın / eserin amacını, yöntemini ve içeriğini kısaca ve net bir biçimde anlatmalıdır.

   

  Anahtar Kelimeler: Yazıya uygun en az 3 en çok 8 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe anahtar kelimeler istenmektedir.  Bunlar, özün altına bir satır boş bırakılarak yazılmaldır. Baş harfleri büyük yazılmalı ve anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalıdır.

   

   

  Dosya No 3: Title of Paper + Abstract + Keywords

   

  TITLE OF PAPER

   

  ABSTRACT

  (Başlıklar 12 punto, kalın metin, Times New Roman, hepsi büyük harf)

   

  150-200 kelimelik İngilizce özet istenmektedir. Times New Roman karakteriyle, 12 punto ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Türkçe özün İngilizce karşılığı olmalıdır.

   

  Keywords: Yazıya uygun en az 3 en çok 8 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe anahtar kelimelerin karşılıkları yazılmalıdır. Bunlar, özün altına bir satır boş bırakılarak yazılmaldır. Baş harfleri büyük yazılmalı ve anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalıdır.

   

   

  Dosya No 4: Metin

   

  METİN BAŞLIĞI

   

  1. GİRİŞ

   

  Yazılar Türkçe dilinde yazılmalı, metin içinde öz Türkçe kelimelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Özel terimler italik olarak verilmelidir. Metin en az 500, en fazla 3000 kelime içermelidir.

  Metindeki yazım hataları, imla ve dilbilgisi kuralları çerçevesindeki küçük düzeltmeler sorumlu yayın kurulu üyesi tarafından yapılır. Bu gibi küçük düzeltmelerde, eser sahibinin onayına başvurulmaz.

   

  2. BÖLÜM BAŞLIĞI

   

  Başlıklar ve ara başlıklar kısa, belirgin ve içeriği iyi bir şekilde ifade etmeli, 12 puntoyla, Times New Roman yazı karakteriyle ve koyu harflerle yazılmalıdır. Bölüm başlığının tümü büyük harf olmalıdır.

   

  2. 1. Alt Başlık

   

  Alt başlıklar 12 puntoyla, Times New Roman yazı karakteriyle, koyu harflerle ve sadece baş harfleri büyük harfle yazılmalıdır. Makale alt başlıklara ayrılacaksa, kendi içinde anlamlı olmalı ve alt başlıklar numaralandırılmalıdır. Başlıklar bölüm numarası, kaçıncı başlık olduğu, hangi başlığın alt başlığı olduğuna göre numaralandırılmalıdır (1, 1.1, 1.1.1 gibi). Başlıkların numaralandırılmasında 3’ten daha fazla derecelendirme yapılmamalıdır.

   

  3. ALINTI VE VURGULAMALAR

   

  Alıntılar, tırnak içinde verilmelidir. Metinde dipnot kullanılmamalıdır. Çok gerekliyse sonnot kullanılabilir. Metin içinde koyu ve/veya eğik harflerle vurgulamalar yapılabilir. Bu vurgulamalar da 12 punto ve Times New Roman yazı karakteriyle olmalıdır.

   

  4. GÖRSELLER VE TABLOLAR

   

  Metin içerisinde yer alacak olan her türlü grafik, resim, fotoğraf, şekil ve tablolar, Metin dosyası içinde yer almamalı; sadece metin içerisinde konulacağı yerlerde numaraları ve açıklamaları verilmelidir. Bunlar, yazının haricinde 300dpi çözünürlükte, eni 15cm ve JPEG/JPG veya EPS dosya formatında gönderilmelidir. Dosya adları, karışıklık yaşanmaması için, metin içerisinde yapılan yönlendirme ile aynı olmalıdır. Her görsel dökümanın altında numaralandırması ve açıklaması olmalıdır. Gönderilen görsel malzemelerin telif hakları yazarın sorumluluğundadır, alındığı kaynağın parantez içerisinde belirtilmesi gereklidir.

  Figür 1. Figür bilgisi (Kaynak, 2017)

   

  Metinde paylaşılan görseller, altına açıklama yazılırken “figür” olarak belirtilir. Yazı tipi Times New Roman ve karakter büyüklüğü 12 punto olmalıdır Kaynağı belirtilmelidir.

   

  Tablo başlıkları tablonun üstüne, bir önceki paragraftan 1 satır boşluk verildikten sonra yazılmalı; kaynağı belirtilmelidir.

   

  Tablo 1. Tablo Nasıl Olmalı (Kaynak, 2017)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. METİN DIŞI ESERLER

   

  MİMARCA Dergisi, metin dışında o sayının temasına uygun olarak çizim, karikatür, fotoğraf, poster, proje gibi eserler de kabul etmektedir. Gönderilerin A4 boyutundaki (29.7x21 cm.) kâğıtlara dikey olarak hazırlanması gerekmektedir. Gönderilecek olan bu eserler içinde yazı varsa tek satır aralığıyla, Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalı ve 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Bu tür eserler yüksek çözünürlükte (300dpi) ve JPEG/JPG veya EPS formatlarından uygun olanıyla gönderilmelidir.

   

  6. KAYNAKLAR

   

  Kaynakların yazılması ve metin içinde belirtilmesi içim American Psychological Association (APA) formatı kullanılmalıdır:

   

  Kaynaklar, yazarların soyadına göre alfabetik sıra ile verilmelidir. Metin içerisinde (Yazar soyadı, yıl) olarak belirtilmelidir. İnternet kaynakları metin içerisinde (URL 1), (URL 2) olarak verilmeli; kaynakların gösteriminde URL 1 adresi verilip son erişim tarihi eklenmelidir.

  Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılmalıdır: (Atun, 1996, s. 42).

   

  Yazar Soyadı, Adının Baş Harfi., Yılı, “Çalışmanın Adı”, Dergi Adı/ Kitap Adı, sayfa no, yayınevi, basım yeri.

   

  Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N., 2005, Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

   

  Kazmaoğlu, M., 1997, "Ülgen, Ali Saim", Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C.3, s.1855, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul

   

  Sarı, E., 2008, Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürler Arasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

   

  Sever, K., Sarikanat, M., Seki, Y., Gülec, H. A., Mutlu, M., & Tavman, İ. H., 2010, Improvement of interfacial adhesion of glass fiber/epoxy composite by using plasma polymerized glass fibers. The Journal of Adhesion, 86(9), 915-938.

   

  URL 1: www.mimarlarodasi.org (son erişim tarihi: 08.11.2018)

   

   

  Dosya No 5: Görsel Malzemeler

   

  Eserler içinde kullanılan tüm görsel malzemeler, yazının haricinde 300dpi çözünürlükte, eni 15cm ve JPEG/JPG veya EPS dosya formatında gönderilmelidir. Dosya adları, karışıklık yaşanmaması için, metin içerisinde yapılan yönlendirme ile aynı olmalıdır.

   

   

  Dosya No 6: Telif Hakkı ve Etik Sorumluluk Beyanı

   

  Telif Hakkı: Yayıma kabul edilen eserlerin sahibi tarafından “Telif Hakkı ve Etik Sorumluluk Beyanı Formu” doldurularak e-posta MİMARCA dergisine iletilmelidir.

   

                        

  TELİF HAKKI VE ETİK SORUMLULUK BEYANI FORMU*

   

  KTMMOB yayını olan MİMARCA Dergisi’nin ...............sayısında,

  .......................................................................................................................................................

  başlıklı ve ............................................................................................. tarafından yazılmış makalenin; içeriği, oluşacak sonuçları ve yorumları konusunda, MİMARCA dergisinin hiçbir sorumluluk taşımadığını kabul ederim.

  Sunduğum makalenin etik kurallara uygun bir çalışma olduğunu, herhangi bir başka dergide yayımlanmak üzere verilmediğini, daha önce yayımlanmadığını, eğer tümüyle ya da bir bölümü yayınlandı ise yukarda adı geçen dergide yayınlanabilmesi için gerekli her türlü iznin alındığını ve orijinal telif hakkı formu ile birlikte MİMARCA dergisine gönderildiğini garanti ederim.

  Dergide yayımlanan tüm yazıların telif haklarının ilgili yazar veya yazarlar tarafından MİMARCA dergisine devredildiğini, MİMARCA dergisinde yayımlanabilmesi konusunda Mimarlar Odası Yayın Kurulunun yetkili kılındığını; tarafıma ait yayınlanan makaleye MİMARCA dergisinde ücretsiz açık erişim sağlanabileceğini,

  Dergi içinde yer alan makalemin, okuyucuların (1) telif hakkı sahibine referans vermek ve (2) makaleleri ticari amaçlarla kullanmamak koşuluyla makalemi indirebileceğini, kullanabileceğini ve bilgisayar veya elektronik ortamlarda paylaşabileceğini,

  MİMARCA dergisinde yer alan makalemin derginin bilgisi ve onayı dahilinde ücretli veya ücretsiz akademik/bilimsel veritabanlarında yer almasına veya MİMARCA dergisi tarafından yeniden yayımlamasına onay verdiğimi,

  Burada yayınlanan makaleyi daha sonra başka ortamlarda yayımlamam durumunda, makale veya çalışmanın daha önce MİMARCA dergisi tarafından yayımlandığına dair tam olarak referans vereceğimi;

  beyan eder, onaylarım.

   

  Yazarın Adı Soyadı:

  Kurumu:

  Tarih:

  İmza / Onay:

   

   

  *Bu formu doldurarak [email protected] adresine gönderiniz. Çok yazarlı makalelerde formun her bir yazar tarafından ayrı ayrı gönderilmesi gerekmektedir.